Saltar ao contido principal
Inicio  » Servizos  » Servizo de Normalización Lingüística  » bUSCatermos
 »  Axuda

Servizo REST de consulta

bUSCatermos dispón dun servizo REST para favorecer a integración con outras aplicacións. O seu enderezo é:

 
  https://aplicacions.usc.es/busctermos/publica/rest/buscatermosService/listaBuscas/

O servizo ofrece tres consultas: busca xeral de entradas, ficha básica dunha entrada e ficha completa dunha entrada.

Busca xeral de entradas

Permite obter unha lista de resultados a partir dun conxunto de criterios que se detallan na URL da consulta. A aplicación define unha pequena linguaxe de busca para combinar criterios. Esta linguaxe permite definir búscas análogas á funcionalidade de busca avanzada da interface de usuario pública. Os criterios que se aplican á busca inclúense como parámetro da busca nun obxecto JSON serializado en base64. O servizo devolve a lista de resultados como un documento XML.

Un exemplo de chamada de busca é:

 
  https://aplicacions.usc.es/buscatermos/servizo-consultas/rest/buscaServizo/listaTermos/eyJyZXhpc3Ryb3NQb3J...
 

onde o obxecto de busca é:


 {
  "buscaSimple":true,
  "naDefinicion":false,
  "naDenominacion":true,
  "nasNotas":false,
  "comezaPor":"",
  "conten":"cadeira",
  "remataEn":"",
  "codigoLingua":"",
  "idClasePalabra":0,
  "marcaValoracion":-1,
  "idsAreaTematica":"",
  "idsAreaTematicaFilla":""
 }

A seguir incluímos un fragmento da resposta:

 


  
    5827102
    Xeral
    ;23;
    abalo
    GL
    
    abalo
    
      
        ES
        flujo de la marea
      
    
    
      
        ES
        español
      
    
    2437712
    5729379
    ;1;
    
    
    ;abalo;
    5
  
  
    6031223
    Ciencias da terra > Ciencias xeolóxicas
    ;3;40;
    abalo
    GL
    
    abalo
    
      
        ES
        subida de la marea
      
    
    
      
        ES
        español
      
    
    2497470
    5789137
    ;1;
    
    
    ;abalo;
    4
  
	...

 

Ficha básica dunha entrada

Débese incluír o identificador no concepto na consulta incorporando o parámetro idConcepto. A información que se presenta no XML é a mesma que na ficha de resumo dunha entrada.

Ficha completa dunha entrada

Presenta a información completa dunha entrada de forma que se inclúe toda a información que se presenta na ficha ampliada da interface de usuario.

Condicións de uso e contacto

Para coñecer as condicións de uso do servizo débese enviar unha mensaxe de correo electrónico ao Servizo de Normalización Lingüística da USC.
 
 
 
 

O deseño e o desenvolvemento desta aplicación de consulta foi financiado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Secretaría Xeral de Política Lingüística