CATEGORÍAS E DOCUMENTACIÓN IDENTIFICACIÓN
A Alumnado, PAS e PDI, da USC Comunidade Universitaria
A Alumnado de Posgrao Propio e Formación Continua da USC Persoas Alleas
A Alumnado e/ou persoal equiparado por convenio Persoas Alleas
A Cónxuxes ou parellas de feito de persoal da USC Persoas Alleas
A Fillos/as a cargo de persoal da USC (Os menores rexistraranse a través da conta dun dos seus pais) Persoas Alleas
A Persoal xubilado da USC Persoas Alleas
B Ex-alumnado cun mínimo de 3 anos cursados na USC Persoas Alleas
B Viúvos/as de persoal da USC Persoas Alleas
B Orfos/as de persoal da USC Persoas Alleas
B Diversidade funcional con discapacidade igual ou superior ao 65% Persoas Alleas
B Violencia de xénero Persoas Alleas
B Situación legal de desemprego Persoas Alleas
B Menores de 18 anos
(Os/As menores de idade terán que ser rexistrados/as a través da conta dun dos seus pais/nais ou titores/as legais)
Persoas Alleas
B Outros convenios vinculantes Persoas Alleas
C Outras persoas físicas maiores de 18 anos Persoas Alleas
Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso