Documentación

FILLOS/AS A CARGO DE PERSOAL DA USC
Curso: 2021-2022

Bloque: Documentación
Tipo: Categoría A
INFORMACIÓN
En aplicación do Convenio Colectivo ou dos Acordos vixentes.
DESCRICIÓN
Menores de 25 anos e a partir dos 25 anos baixo tutela legal.
No caso dos menores de idade inclúense tamén as situacións de acollemento familiar permanente ou preadoptivo.
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA
Nº do dni da persoa vinculada á USC.
Fillas/os: certificado de nacemento ou libro de familia.
De ser o caso, documento acreditativo da tutela legal ou do acollemento/preadopción.
DURACIÓN
A validez do abono á categoría A é ata cumprir os 25 anos, agás que se atopen baixo tutela legal unha vez cumpridos os 25 anos, e mentres siga activo cada curso deportivo o contrato da persoa vinculada á USC.
LIGAZÓNS DE INTERESE

Campus de Santiago de Compostela | deporsec@usc.es | 881 81 50 71 / 15073 ||| Campus de Lugo | servizodeportes.lugo@usc.es | 9828 23584 |
Termos e condicións de uso